RODO

Szanowni Państwo,

wykonując obowiązek informacyjny, zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO), jako podmiot przetwarzający dane osobowe, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi zakresu przetwarzania danych i okresu  ich przechowywania.

Informacja

Administratorem danych osobowych, zwanym ADO, jest firma: ELECTROMATICA MACIEJ SZYMAŃSKI,  z siedzibą w 64-320 Niepruszewo, ul. Starowiejska 22, NIP:777-311-60-91

  1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zleconych usług, zgodnego z prawem ich rozliczenia i  wystawienia FV, przez okres 5 lat zgodnie  z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej i art. 5 i art. 6 RODO.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji gwarancji, reklamacji i roszczeń przez okres 3 lat zgodnie z  art. 118 Kodeksu Cywilnego i art.  5 i art. 6 RODO.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu archiwizacji ofert przez okres 4 lat opierając się na art. 97 Pzp. lub 3 lat zgodnie z art.118 Kodeksu Cywilnego lub 5 lat na podstawie Gwarancji lub 6 lat na podstawie udzielonej zgody.
  4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych do czasu odwołania zgody na przetwarzanie.

Dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych osobowych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane w ramach świadczenia usług dla ADO. Nie przewiduje się przekazywania danych do państw trzecich (państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) czy instytucji międzynarodowych.

Dane osobowe nie są przetwarzane  w sposób całkowicie zautomatyzowany.

Prawo roszczeń

Zgodnie z Art. 15 RODO, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do:  dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,  przenoszenia danych,  wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Realizacja w.w. praw odbywa się po weryfikacji żądającego i pisemnej prośbie przesłanej do siedziby ADO lub na  adres mailowy: biuro@electromatica.eu.

Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikających z przepisów prawa.